Ayalon Logo Transparent                                                          Logo for site (1)

 

מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ.                         מנהל השקעות חיצוני: כוון ניהול תיקי השקעות בע"מ.                                נאמן הקרן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ.

 

שם הקרן: כוון (4D) מניות WALL STREET גלובלי^

מספר נייר ערך: 5115373

כותרת על: מניות בחו"ל

כותרת ראשית: מניות גיאוגרפי

כותרת משנית: ארה"ב חשופת מט"ח

סיווג מס: פטורה

 

מדיניות ההשקעות:
שיעור החשיפה ל"מניות WALL STREET" כהגדרתן להלן, לא יפחת מ-50%.
"מניות WALL STREET"- מניות אשר נסחרות בבורסות או בשווקים המוסדרים הבאים: NASDAQ,New York Stock Exchange.
שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ-50% ולא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%.
שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 120%.
יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה**.

 

נתונים כלליים
דמי ניהול: 1.87%***
שיעור הוספה: 0%

4 עד 120% חשיפה למניות

D עד 120% חשיפה למט"ח

לעיון בקרן זו באתר מנהל הקרן :  איילון קרנות נאמנות בע"מ.  לחץ כאן >>>>

הערות:
* "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- -BBB) BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

** כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי, אשר נכנסה לתוקף ביום 14/05/2017. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי הקרן מופקדים אצלו מקבוצת סיכון האשראי בה היה מדורג לקבוצת סיכון אשראי נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג בקבוצת סיכון אשראי על פי קבוצות סיכון האשראי שבנספח להוראה האמורה, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ ביום 1.3.18 שונה שם הקרן. שמה הקודם כוון (4D) מניות wall street.

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות בקרנות בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.

אין בתשואות הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.