Ayalon Logo Transparent                                       Logo for site (1)

מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ.                 מנהל השקעות חיצוני: כוון ניהול תיקי השקעות בע"מ.                            נאמן הקרן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ

 

שם הקרן: כוון אג"ח דינמית (2B)

מספר נייר ערך: 5103569

כותרת על: אג"ח בארץ – כללי

כותרת ראשית: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות.

סיווג מס: פטורה

 

עיקרי מדיניות ההשקעות:
בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח, לרבות תעודות פקדון, לא יפחת בכל עת מ- 75% ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח כאמור שאינן תעודות פקדון לא יפחת מ-50%.
שיעור החשיפה של הקרן למניות, לא יעלה, בכל עת, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה של הקרן למט"ח, לא יעלה, בכל עת, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% .
מנהל הקרן יבחן באופן תדיר שינויים בתנאי השוק, שעשויים ליצור כדאיות של מעבר מאפיק אג"ח אחד למשנהו, לרבות מעבר בין אפיקי אג"ח מדינה (צמוד או לא צמוד), אג"ח קונצרני (צמוד או לא צמוד), אג"ח להמרה ומק"מ, וינהל את הקרן בהתאם לתוצאות בחינתו כאמור.
מנהל הקרן עשוי לבצע עבור הקרן פעילות בנגזרים.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה**.

נתונים כלליים:
דמי ניהול: 1.8%***
שיעור הוספה: 0%

2 עד 30% חשיפה למניות

B עד 30% חשיפה למט"ח

לעיון בקרן זו באתר מנהל הקרן :  איילון קרנות נאמנות בע"מ.  לחץ כאן >>>>

הערות:
* "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – -BBB) BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

** כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי, אשר נכנסה לתוקף ביום 14/05/2017. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי הקרן מופקדים אצלו מקבוצת סיכון האשראי בה היה מדורג לקבוצת סיכון אשראי נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג בקבוצת סיכון אשראי על פי קבוצות סיכון האשראי שבנספח להוראה האמורה, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.
*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות בקרנות בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.

אין בתשואות הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.